Google 开源了 Material Design 图标,免费下载

Material Design Icons 是 Google Material Design 规范的官方开源图标集,将近 800 个图标。
图标分类涵盖:动作、告警、音频视频、通信、内容、设备、编辑器、文件、硬件、图像、地图、导航、通知、社交等等。

图标格式:
[list]
[*]SVG 格式,24 像素和 48 像素。
[*]SVG 和 CSS sprites
[*]适用于 Web 的 1x, 2x PNG 格式图标 icon
[*]适用于 iOS 的 1x, 2x, 3x PNG 格式图标
[*]所有图标的 Hi-dpi 版本 (hdpi, mdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi) (PNG)
[/list]

在线查看这些图标:[url=http://google.github.io/material-design-icons/]http://google.github.io/material-design-icons/[/url]

打包下载:[url=https://github.com/google/material-design-icons/releases/download/1.0.0/material-design-icons-1.0.0.zip]https://github.com/google/material-design-icons/releases/download/1.0.0/material-design-icons-1.0.0.zip[/url]

主页:[url=https://github.com/google/material-design-icons]https://github.com/google/material-design-icons[/url]

最新文章

Return Top